Petungan Penanggalan Jawa [Panca Suda]

Kangge nikahake temanten.


Ing ngisor iki petungan ala beciking dina kang prayoga kapilih utawa sinirik lamun arep nikahake panganten, miliha dina kang becik kanggo nikahan. Anjupuka neptuning dina lan neptuning pasaran ginunggung, ananging neptu-neptu mau kudu awewaton neptu-neptu kang kang tumrap petungan Pancasuda-Ringkes, yakuwi:

NEPTUNING DINA 

NEPTUNING PASARAN

Ahad
neptune 3

Legi
neptune 2

Senen
neptune 4

Pahing
neptune 3

Selasa
neptune 5

P o n
neptune 4

Rabu
neptune 6

Wage
neptune 5

Kemis
neptune 7

Kliwon
neptune 1

Jumat
neptune 1

Sabtu
neptune 2

Lamun gunggungan saka neptuning dina lan neptuning pasaran mau tinemu wilangan :

 • 7,  iku tiba petungan : Nuju Padu, watake panganten utawa wong tuwane tansah tukar padu nganti salawase .
 • 2 utawa 8, iku petungan : Demang Kandhuruhan, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu lara.
 • 3 utawa 9, iku petungan : Sanggar Waringin, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu bungah lan seneng.
 • 4 utawa 10, iku petungan : Mantri Sinaroja, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu karaharjan lan kasenengan.
 • 5 utawa 11, iku petungan : Menjangan Ketawan, watake panganten utawa wong tuwane sok kelangan utawa wong akeh sok ana kang duwe niat ala marang dheweke.
 • 6 utawa 12, iku petungan : Nuju Pati, watake panganten ora suwe, bakal pegat mati utawa pegat urip, tur akeh kasusahan kang tinemu.
Iklan

Bambu Runcing sebagai simbol perjuangan Bangsa

“Rawe-rawe rantas malang-malang putung… Ojok siji-loro bongso kompeni sing maju… Jejeren atusan ewu .. Aku ora bakal mundur saka palagan iki… sampek pecahing dada lan kutha’e ludhiro njero awakku… ”

Terjemahan bebas,
“Walau pun di ikat tali yang kuat (tali rawe) akan kuputuskan, walau terhalang apapun yang melintang akan aku patahkan…. Jangan satu atau dua bangsa belanda yang maju… berbaris ratusan ribu…. Aku tidak bakal mundur dari tempat peperangan ini… sampai pecahnya dadaku dan tertumpahkan darah dari tubuhku”

Bagi bangsa Indonesia bambu runcing bermakna sangat dalam, tidak ada gambar dan film sejarah yang tidak menampilkan bambu runcing, bahkan bambu runcing sudah seperti “senjata bangsa” yang tidak khas daerah (seperti rencong dari aceh). lebih dari itu bambu runcing selalu digunakan sebagai semangat kebangsaan bahwa selogan yang sering kita dengar seperti, saat perjuangan kita bisa merdeka hanya dengan bambu runcing melawan senjata api. tapi mungkin sebagian diantara kita selalu menggap bahwa bambu runcing adalah bagian dari kemiskinan dan keterbelakangan, mungkin bisa dibenarkan juga tapi selalu ada fakta unik dalam setiap sejarah, begitu juga dengan bambu runcing.

awal sejarah munculnya bambu runcing cukup unik. ketika armada Jepang mendekati Pulau Jawa akhir Februari 1942, Belanda mengira akan menerjunkan pasukan payung Kalijati. maka diperluaslah ribuan bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut pasukan para Jepang. ternyata Jepang mendarat di pantai laut dekat Eretan, langsung menuju Subang dan mengancam Kalijati, yang segera jatuh juga. ribuan bambu tadi (yang niatnya digunakan oleh belanda untuk jebakan para penerjun payung Jepang) karena ujungnya runcing oleh Jepang justru dijadikan alat latihan baris-berbaris para pemuda Seinendan, Keibodan, Gakutotai, Hizbullah dan lain-lain. para pemuda dengan penuh semangat mempergunakan “takeyari” ini untuk ditunjukan kepada musuh Jepang yakni sekutu, termasuk Belanda.

Tetapi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh para pejuang ditunjukan dan digunakan untuk melawan Jepang maupun Belanda, sehingga bisa dibilang senjata makan tuan eh makan tuan-tuan. ceritanya, Dr. Moestopo membakar ujungnya sampai hangus dan dimasukan kedalam kotoran kuda (telotong, Jawa). dan digunakan untuk menakut-nakuti Jepang, akhirnya Jepang lari terbirit-birit karena takut tetanus, dan Jepang pun menyerah di ujung bambu runcing. dari sinilah awal mulai bambu runcing menjadi buah bibir para pejuang, tentu saja cara penggunaannya tidak hanya seperti itu. dalam periode selanjutnya bambu runcing digunakan untuk bertempur secara nyata. melawan senjata yang lebih moderen, biasanya diatas bambu runcing diikatkan kain dua warna, merah dan putih, sebagai simbol bendera yang dikibarkan saat proklamasi (saat itu belum mengenal bendera negara) untuk mengingatkan pejuang bahwa Indonesia telah merdeka.

Karena bambu runcing baru muncul dalam Perang Dunia kedua, dan tidak pernah digunakan dalam perang tradisional seperti Perang Aceh maupun Perang Dipenogoro, makan bambu runcing termasuk “Senjata Moderen” bangsa Indonesia. keampuhan senjata ini diakui oleh bekas lawan-lawan, yang terheran-heran senjata tank-nya akhirnya dapat dihancurkan dengan bambu runcing yang amat sederhana itu.

Bambu runcing memang alat teramat sederhana, akan tetapi ditangan para pejuang heroik dan patriotik mempunyai keampuhan luar biasa, sehingga dapat mengalahkan persenjataan yang lebih moderen, seperti diakui oleh bekas lawan-lawan kita. bambu runcing sebagai weapon system merupakan perkembangan dari Perang Rakyat Semesta dalam Sishankamrata yang tergolong moderen dibanding dengan perang konvensional yang tidak mengikusertakan rakyat. Sistem persenjataan Indonesia mengenal adanya sistem senjata tekhnologi (sistek) dan sistem senjata sosial (sissos)

 

=========
Sumber dari http://punakawan-suroboyo.blogspot.com/2011/02/simbol-sejarah-perjuangan-bangsa.html

serat Asmaralaya

Tembang DHANDHANG GULA ( 14 pada )

1.
Mangesti wruh srireng Hyang (1828) artati,
Tutumanen patemon wartanya,
tanpa pantaran nikmate,
sor langening salulut,
marmanira kang sampun uning,
kasatmata ing netya,
sumeh semunipun,
ayem tentrem anarima,
mungkur maring maramen mung alamat sih,
sihing Hyang Suksmanasa.

2.
Ngunjara ring rarasan tan aris,
sanityasa sung sreping sasama,
sareh sanis-karaning reh,
ririh para marta rum,
santa budya susetyeng kapti,
katenta met kotaman,
teteg santosa tul,
saking tyase wus pranawa,
anarawang manrusing pramana wening,
wruh nenging kaeningan,

3.
Wiwaraning warana kang werit,
kinawruhan wengane tan samar,
kasasira saarine,
wruh rahayuning luyut,
yitna nora kewraning westi,
mangkana kang waskita,
marma den anggayuh,
wahyu ayuning kasidan,
ywa katungkul ulah kamulyaning urip,
tan urup kinurepan.

4.
Jatinira ananing ngaurip,
nora lama bebasane ana,
amung sagebyaring cleret,
pet tumuli awangsul,
begja lamun kang bangkit bali,
marang alame lama,
kang luwih linuhung,
wit gaib kang durung wikan,
kang wus tamtu peting caleret umanjing,
suwung woring swasana

5.
Yayah lebu katiubing angin,
paran kulup yen ing kono sira,
kasangsaya salawase,
awit wewarahipun,
wreda lama kang wus mumpuni,
yen maring suwung sira,
mung peteng tinemu,
tanpa tepi katemahan,
tuju padhang kena gebyaring Hyang Rawi,
mawa prabawa panas.

6.
Kaingketan surya peteng malih,
ana uga sunare sasongka,
nanging mung sawatarane,
tur mawa prabawa bun,
sanget asrep karaseng diri,
yen sira mring swasana,
swasana puniku,
amung angin ananira,
wor alusing ponang tirta lawan agni,
tur uga maksih kena.

7.
Wuwuh sunaring surya lan sasi,
paran kulup solahira mbenjang,
tansah panas asrep bae,
myang katiyubing bayu,
angalaya ngubengi langit,
anginjeng tanpa sotya,
iku aranipun,
arsa ngungsi ngendi sira ,
tri lokaya kebak kalimputan dening,
ing suwung myang swasana.

8.
Layak lamun kang durung udani,
arsa marem ing suwung kewala,
dumeh mengku sakabehe,
tan wruh lamun puniku,
peteng kemput tanpa watawis,
kang rempil kalimputan,
temah nyanuk-nyanuk,
weneh anganggep swasana,
dumeh alus anglimputi ganal alit,
lembut ngebeki jagat.

9.
Nanging tan wruh yen iku tri murti,
tri tetelu murti kaalusan,
alus tetelu tegese,
liring alus tetelu,
adhem panas kalawan angin,
iku ananing hawa,
nguni asalipun,
ingkang panas saking surya,
ingkang asrep asal saking sita-resmi,
angin saking tranggana.

10.
Tataing kang surya lintang sasi,
samya mubeng nyakra magilingan,
urun prabawa katrine,
wor dadya swasaneku,
mongka wrananira Hyang Widi,
dera marneng kaanan,
sesining rat sagung,
dumunung mring suwungira,
lir sosotya munggwing embanan salami,
tan kena pinisahna.

11.
Mantuk tetep tan pakarti neki,
kamot momot among amisesa,
saisining jagat kabeh,
bumi baruna klebu,
nora mrojol saking tri- murti,
isine kaisenen,
ing saananipun,
anglimputi kalimputan,
pepet tanpa watesan penuh tri- murti,
tuhu amiseseng rat.

12.
Tri-lokaya tan ana kang mirip,
lir swasana pradene punika,
maksih kawula jatine,
katondha ananipun,
durung langgeng nora neng ening,
pan maksih darbe obah,
kena suda wuwuh,
tetep mung bangsa pirantya,
dadi dudu anane kaanan jati,
jati-jatining gesang.

13.
Balik kang ran sajatining urip,
sayektine meneng nora obah,
nanging ingkang obah kabeh,
yen nora lan nengipun,
wurung nora bisa amosik,
lan tan rupa tan warna,
nanging jatinipun,
saben-saben ana warna,
pan wus lawan rupanira kang sejati,
kalamun tanpa rupa.

14.
Yatnanana yekti nora warni,
warna rupa nora bisa pisah,
warna warana tegese,
rupa urip satuhu,
dadi warni kabeh puniki,
tetep waraneng gesang,
kang miseseng suwung,
suwung kang woring jiwangga,
ulatana sumingite aneng ngendi,
aja mucung kewala.

(Kalajengaken sekar pucung)
Tembang PUCUNG (37 pada)

1.
Nguni ingsun,
ngengleng ing tyas pungun pungun,
ngudi ananing Hyang,
gya pruita pra maharsi,
wawarahe tan sama awarna-warna

2.
Ana Wiku,
medhar anane Hyang Agung,
ya iku cahyanta,
kang nglimputi woring diri,
wejangannya dumunung neng netranira.

3.
Bunder nguwung,
lir sunare surya nrawung,
aran Nur Mukammad,
yen prapta antareng pati,
iku surem yen sirep sira palastra.

4.
Marmanipun,
yen wus surut urubipun,
aywa was sumelang,
linglingen ywa kongsi lali,
pilutanen ing kono gwaning kamulyan.

5.
Ana wuwus,
wosing gesang sayektiwus,
kawaseseng sira,
woring sarira ri ratri,
iya iku rasa lan pangrasanira.

6.
Wor sawujut,
neng napas anpas tanupus,
pratandhane ana,
yen napasira wus anis,
yekti sirna atmanira saking raga.

7.
Marmanipun,
yen sira yun prapteng luyut,
aywa kalayatan,
oswanta racuten nuli,
worna lawan rasa lan pangrasanira.

8.
Pangraseku,
anane Gusti satuhu,
kawula rasanta,
yen rasa lan pangrasa wis,
wor sawujud tetep ing panunggalira,

9.
Sirna sampun,
Tanpa ngrasa pangrasa wus,
mulih mulanira,
duk sira durung dumadi,
bali neng ning nora muni nora muna.

10.
Weneh muwus,
jatiningkang Murweng Idup,
ya iku pramana,
kang masesa ing sekalir,
dumunungnya neng utyaka guru- loka.

11.
Iya iku,
tembung Ngarab betal makmur,
tandane kang nyata,
aneng gebyaring pangeksi,
lwih waspada wruh gumlaring ngalam dunya.

12.
Yen puniku,
lerem sira nuli turu,
yen sira palastra,
mulane estinen kaki,
mung pramana kang bisa nuntun mring swarga.

13.
Weneh jamhur,
amarna kang Maha Ruhur,
ya iku suwara,
kang kuwasa murweng urip,
pratandhane lamun sirna swaranira.

14.
Prapteng lampus,
meneng nora bisa muwus,
saweneh pandita,
mejang anane Hyang Widdi,
iya iku angen-angen bale atma.

15.
Neng Jro jantung,
jenak jenjem anjajangkung,
sakrejeting sedya,
rasa pangrasa cipta sir,
panca-maya panca-driya kawasesa.

16.
Marma yen wus,
prapta antaraning lampus,
angen-angenira,
nengna aywa mobah-mosik,
rasanira sirnakna mring kono poma

17.
Yekti nemu,
sejatine kaananmu,
tan susah sinedya,
pan wus manggih sawarga di,
temah nikmat munfangat salaminira.

18.
Weneh nuduh,
jatining urip dumunung,
aneng sulbinira,
papan kanikmatan yekti,
purweng urip saking kono sangkanira.

19.
Marma mbesuk,
yen wus arsa prapteng layu,
ing pangestinira,
dumunungna aneng sulbi,
yekti mulya waluya mring uripira,

20.
Tur amengku,
salwiring rasa sadarum,
mung nikmat munfangat,
salamet salami-lami,
langgeng urip mongka witing rasa mulya.

21.
Weneh sung wruh,
jatining Gusti wus karuh,
mbenjang lamun sira,
wus parek antareng pati,
ana rupa kadya rupanta priyongga.

22.
Kang akonus,
saking kamanusanta wus,
saplak nora siwah,
amung mawa cahya putih,
iya iku kang aran mayongga seta

23.
lamun iku,
wus kadulu ing sireku,
tjipta-a anunggal,
sejakna genti umanjing,
dadi tetep warongka manjing curiga.

24.
Rampung putus,
wus tan ana kang winuwus,
tetep ing panunggal,
panunggale kwula Gusti,
mulih mulya tan ana Gusti kawula.

25.
Weneh iku ,
ngaku wikan Kang Amengku,
wus tanpa weweka,
mbenjang meh praptaning pati,
ana cahya seta prapta geng sasada.

26.
Iya iku,
nur Mukamad kang satuhu,
urubing manungsa,
wawasen aywa gumingsir,
tut wurinen tan antara nuli muksa

27.
Namu-namu,
mring wiyat sukma dumunung,
angganing tranggana,
yeku cahya kang nelahi,
ing buwana wus langgeng kaananira.

28.
Malih asung,
tuduh anane hyang Agung,
cahya maya-maya,
jumeneng munggweng ograning,
tung-tung driya anartani tri- lokaya.

29.
Betal-makmur,
betal mukaram katelu,
ing betal mukadas,
sumunar prapteng pangeksi,
liyepena katon ponang cahya maya.

30.
Anarawung ,
warna-warna wor dumunung,
liyeping paningal,
mbenjang yen arsa ngemasi,
cahya ingkang kaeksi sirep sadaya.

31.
Wit ginulung,
ing cahya kang neng jro jantung,
waluya ngayangan,
nuksmeng cahya kang sejati,
kang apadang gumilang tanpa wayangan.

32.
Langgeng nguwung ,
angebeki buwana gung,
mulih purwanira,
duk durung tumurun maring,
ngarca-pada awarna warana raga.

33.
malih guru ,
amejang jatine ngelmu,
ing kamulanira,
ananing Hyang Maha Widdi,
amung sabda gaib woring rat warata.

34.
Cahyanipun,
gumilang gilang narawung,
tanpa wewayangan,
nelahi sasining bumi,
gya tumurun wor rasa dadya manungsa.

35.
Marma temtu, yen prapta antareng layu,
ana cahya prapta,
gumilang pindha anggraning,
tirta munggweng ron lumbu amaya-maya.

36.
dyan puniku,
ciptanen dadya sawujud,
lawan sabdanira,
kang senedan samadyaning,
ngen angenta yekti waluya sampurna.

37.
Mulya wangsul,
mring asalira rumuhun,
sabda gaib babar ,
bali angebeki bumi,
tri-buwana kebak bangkit megat nyawa.

(Kalajengaken sekar megatruh)
Tembang MEGATRUH ( 28 pada )

1.
Wirayate para wiku kang durung wruh,
jatining kaanan jati,
kaya kang kawahyeng ngayun,
kabeh datan ana sisip,
bener wus neng raga manggon

2.
Sebab iku kabeh waraneng Hyang Agung,
nguni duk durung dumadi,
ya keket raketan kumpul,
paliket neng nukat gaib,
yayah atunggil sawiyos.

3.
Kadyangganing kang swasana wor lan suwung,
nunggal rasa seje wardi,
jatine ya swasaneku,
kang manuksma jroning diri,
katarik duk murweng raos.

4.
Rasanira yayah rena wor salulut,
kinemat sing hikmat-neki,
kamot kang swasana katut,
kaanane kang sajati,
neng mani woring sawiyos.

5.
Iya iku purwaning Hyang Maha Agung,
amarneng titah sakalir,
saking kalarate korut,
keket neng manikem nuli,
kumulit ngemuli kothong.

6.
tan antara kang suwung nuli kumedut,
katut kang swasana kosik,
kasreg panas lan srepipun,
kumaringet tri sutengsi,
wus kasatmata sayektos.

7.
Karsaning Hyang kanyataan dadi wujut,
Wujude kang jabang bayi,
wanodya tanapi jalu,
lawan kang swasana maksih,
aneng jro dadi pirantos.

8.
Parantining manungsa kang alus alus,
lestari manuksmeng diri,
ananing pakartinipun,
swasana manut piranti,
kang awadhag urating wong.

9.
Karsaning Hyang Pinerang dadi tri juru,
kocap ing hidayat jati,
kapala ran Betal-Makmur,
swasana kumringet dadi,
tirta maya neng jro manon.

10.
Iya aran tirta-marta kamandalu,
perdikane banyu urip,
loro jroning jaja kasbut,
ing Betal Mukaram isi,
jejantung ing njro kothong.

11.
Mung swasana ing ngriku manuksmeng suwung,
telu konthol den wastani,
betal mukadas puniku,
mesi mani madi wadi,
ya isi swasana kothong.

12.
Amangsuli pakartining kamandalu,
tansah amidraweng diri,
nuruti darah lan baju,
kang darah kumejot mosik,
angebut swasana dados.

13.
Napasing wong mlebu-metu lira-liru,
lawan swasana ing jawi,
dadi tatalining idup,
bangsa santri amastani,
salat daim pujining roh.

14.
Iya iku bebasane pra linangkung,
suwung mengku ana-neki,
iya napas kang winengku,
yen suwunge jagat iki,
mengku swasana ing kono.

15.
Karoncenan kalamun kabeh tinutur,
lir layang hidayat jati,
ringkese swasana mau,
kang neng njroning raga dadi,
piranti kang alus yektos.

16.
Kang neng ruhur dadi cahya pramaneku,
mengku panca driya nuli,
pencar bisa ngambu ngrungu,
bisa nywara lan mangeksi,
kang aneng tengah kuwaos.

17.
Iya dadi panca maya kang amengku,
rasa pangrasa cipta sir,
bangkit nganggit ngira nuju,
nyana nyakrabawa tuwin,
swasana kang aneng ngisor.

18.
Kwasa mengku panca asmara ya iku,
witing kasengsem saresmi,
saking panca driya tumrun,
nuksmeng panca maya trus mring,
pancasmara mengku raos.

19.
Ran asmara turidha ping kalihipun,
asmara-tantra kaping tri,
asmara-cipta puniku,
pat asmara-rura nuli,
asmara-gama kacrios.

20.
Kabeh mongka kalarat-ira Hyang Agung,
de swasana kang neng jawi,
dadi kaanan sawegung,
tejakuwung kilat thathit,
caleret jaladara wor.

21.
Mega mendhung ampak-ampak guntur ketuk,
bayu bajra angin-angin,
amun-amun ndaru pulung,
kabeh saisining langit,
swasana kang dandos-dandos.

22.
Bumi banyu wreksa gulma lata lumung,
sarupaning kang kumelip,
kang gumrebeg kang kumrumpyung,
tan lyan swasana kang dadi,
tuhu swasana kuwaos.

23.
Tetep dadya wewakiling Hyang Maha Gung,
kawasa murweng sakalir,
marma pra guru kang tan wruh,
ananing kaanan jati,
swasana kang salin enggon.

24.
Nuli padha dianggep kang Maha Agung,
pinangran pinundhi-pundhi,
kaya kang kawahyeng pupuh,
tan wruh yen iku tri-murti,
salin nggon salin lelagon.

25.
Salin asma lan salin pangwasanipun,
lamun manuksma mring cacing,
yekti mung mangkeret mulur,
yen manuksmeng walang bangkit,
miber meletik mencolot,

26.
Yen manjing wong bisa bangkit bisa ngidung,
terkadhang bisa udani,
maring sajatining idup,
wruh sangkan parane urip,
pangrakiting reh tan keron.

27.
Marmanira kabeh panganggepe guru,
kang padha mangeran maring,
rasa pangrasa cahya nung,
mangran mring pramana tuwin,
mangran swara tjipteng batos,

28.
Kaya ingkang kawahya ing sekar pucung,
sayekti mbenjang umanjing,
mring swasana moring suwung,
arsa ngungsi maring ngendi,
ngarsa wuri ndhuwur ngisor

(Kalajengaken sekar PANGKUR)
Tembang PANGKUR (21 pada)

1.
Njaba njero kaebekan,
ing swasana nadyan kang tanpa ngelmi,
iya manuksma mring suwung,
kawuring tawang tuwang,
nora beda lawan ingkang ahli ngelmu,
kalamun nora waspada,
dununging kaanan jati.

2.
Sajatining urip ira,
kang wus awor tan pisah siyang ratri,
sajroning kur’an kasebut,
min kabaril warita,
Gusti Allh raketan lan rasanipun,
lire wis awor sarasa,
rasa sajroning ngaurip.

3.
Urip ingkang mawa jiwa,
jiwanira minongka warana jati,
jatining urip puniku,
yekti tan nganggo nyawa,
nora nywara nora nggonda nora ndulu,
nora muna tan ngandika,
tanpa ngrasa pangrasa nir.

4.
Amung neng ening jatmika,
neng kaanan ananira pribadhi,
nanging kabeh kang kadulu,
apan wus kauningan,
kang karungu wus kapyarsa ing Hyang Agung,
kang kaambu wus kagonda,
kang nywara kasabda yekti.

5.
Kang angrasa wus karahsan,
inaloha huwa sami ngwal ngalim,
Allah iku jembar Agung,
uninga saniskara,
nora samar ya nukat gaibul guyub,
liring wiji pepingitan,
sumingit ing rasa neki.

6.
Nanging pilih kang uninga,
lamun nora lawan pituduh jati,
lapale layu kayapu,
tan kena kaya ngapa,
ananira samar tan kena ginayuh,
yen nora lan wahyuning Hyang,
nanging wijibul wujudi.

7.
Lire wajib wujudira,
iya aran kayun illabirakin,
urip tanpa jiwanipun,
mung daya prabawanya,
anguripi sakehing buwana sagung,
nenge bisa karya obah,
kayun ilapin dareni.

8.
Bisa urip rong panggonan,
lire urip neng ngalam kabir sahir,
kabeh mung pribadhinipun,
ing kene kana ana,
iya kana kene tan ana nyakutu,
mung sawiji nora owah,
langgeng ing salami lami.

9.
Ana sasmitanireng Hyang,
munyeng kitab dakaikul akaik,
dingin nitahaken kayu,
sajaratul yakina,
tuwuh aneng jroning alam adam makdum,
ajali abadhi ika,
tegese gesang sejati.

10.
Tumuwuh aneng buwana,
yaduk maksih wang uwung sonya ruri,
suwung ing salaminipun,
aneng kahanan kita,
lah puniki ulatana den kepangguh,
takokna mring pra pandhita,
kang pundhuh pindaning pati.

11.
Prandene kang wus sampurna,
ing pangawruh tan samar woring dhiri.
kang ngalingi wus kadulu,
nglela tan kalamatan,
wruh ing wrana pambukane tan kaliru,
jro liyep layap karasa,
saking prana pranawa ning.

12.
Kang mangkono winastanan,
sampun pana nungku puja semedi,
maladi ninging panekung,
muni sajroning kur’an,
anta muta kablah mauta puniku,
liring mati jroning gesang,
ngiya gesang jroning pati.

13.
Kang mangkana sayektinya,
pilih jalma kang bangkit anglakoni,
saking angel sakalangkung,
kalamun durung eklas,
pangikising iktikat sayekti takut,
ewa dene kena uga,
ginulanga murih lantib.

14.
Dene ta purweng pangarah,
rah arahen sesirih saben ari,
anyujuda hawa napsu,
yen wus ngrasa kawasa,
kala mongsa sireping wong lingsir dalu,
ngungsiya nggon kang prayoga,
papan kang pakantuk sepi.

15.
Nulya ngracut ponca driya,
kwasanira sirnakna ywa lumaris,
netra liyepena nuju,
nggraning arga tursina,
pramananta worna liyeping pandulu,
mulat lumaksaneng oswa,
den santosa ywa gumingsir.

16.
Dyan nata laksiteng oswa,
mahya manjingira den sareh-ririh,
winawas ywa kongsi worsuh,
wor liyeping paningal,
den gumolong lenging tyas tantara tamtu,
rasaning ngangga karasa,
njro ros-rosan kengser kosik.

17.
Katarik nenging pirantya,
tan antara gumremet mara maring,
marak wor oswa rumasuk,
ywa was den teteg sira,
sering rasa karasa trusing susungsum,
samantara rasanira,
woring pangrasa sirna nis.

18.
Kari kalarating atma,
woring warna-rupa wus mulya tunggil,
tunggil ing kaananipun,
ananing kaeningan,
konang –onang menaking kanikmatan nung,
ing kono sakarsanira,
dera mrih karkating kapti.

19.
Sayekti wus katarima,
kang narima ananira pribadhi,
wit wus paworing sawujud,
roro-roroning tunggal,
tunggalira maksih kekalih puniku,
marga lagi panunggalnya,
sajroning madya puniki.

20.
Durung tunggal ing wasana,
marmanira maksih wangsul kakalih,
lir Kresna kalawan Wisnu,
lamun Kresna katingal,
Sang Hyang Wisnu sayektine tan kadulu,
yen Wisnu neng Suralaya,
Bathara Kresna tan keksi.

21.
Nanging Kresna iya Kresna,
Wisnu nira iya Wisnu sajati,
beda pamoring ngaluyut,
Kresna sirna Waluya,
pulih Wisnu ngayangan salaminipun,
marma panunggaling madya,
mung aran gambuhing Widdi.

(Kalajengaken sekar GAMBUH)
Tembang GAMBUH (13 pada)

1.
Ya sengga tunggal lagu,
panekungan kang kocap ing pungkur,
lan pangukut pangracut patraping pati,
mung beda masesa iku,
winasesa prapteng layon.

2.
Dene patraping lampus,
wasitane pra wiku kang putus,
pawartine antara kurang trisasi,
rasaning rasa wus surut,
surem sumirating raos.

3.
Nuntun karkating kalbu,
samu-barang kang kambah kaambu,
kemba-kemba kumambang tan malbeng budi,
mring kabudayan tumambuh,
aber berawaning batos.

4.
Yen wus mangkono tamtu,
antara ri srandhuning anggamu,
ana ingkang krasa lara salah siji,
embuh pilek watuk ngelu,
mules lungkrah tyas kaleson.

5.
Yen wus mangkono kulup,
aywa ulap kumelaping kalbu,
kabeh barang kang dadi trisnaning ati,
myang salwiring karemanmu,
biraten aywa katongton.

6.
Malah nulya mrih laku,
anyirnakna kabeh hawa napsu,
liring hawa kabeh pepinginan kaki,
nepsu duduka puniku,
kalamun bangkit mangkono,

7.
Kawarti wus tartamtu,
tan karasa rasane laramu,
mung karasa srira resah sawetawis,
temah waspadeng pandulu,
tan was pamawasing batos.

8.
Saking resik tyasipun,
mring pepunton mantep tan tumpang suh,
dyan aywa sah ngesti woring kwula Gusti,
lir kajarweng sekar pangkur,
mrih jwa keron praptaning ndon.

9.
Yen wus sring keksi konus,
Kamanungsan-ira sayekti wus,
saya parek praptaning antareng pati,
den patitis pamawasmu,
wawasen dipun waspaos,

10.
Iku mongka panuntun,
sasmiteng Hyang ingkang Maha Agung,
aywa ginggang gulangen gulunganeki,
mbenjang yen wus prapteng ampus,
iku malih sapatemon.

11.
Yen wus lesah anggamu,
gya pasraha mapan kang pakantuk,
lir manekung kaya kang kawahyeng ngarsi,
ngrakita nenging pangukut,
myang pangracut aywa keron.

12.
Yekti tantara dangu,
surem susunaring pramanamu,
katut dening asating kang tirta wening,
iya tirta kamandalu,
ing kono dipun mirantos.

13.
Empakna pepuntonmu,
pangrakiting ngukut ywa kalimput,
sarengana peting pramana den aglis,
puput wus layu kayapu,
telas wasitane maot.

—( TaMaT )—

Dongeng Timun Emas dan LuSi

Dongeng Timun Emas dan LuSi
(Kisah kolam lumpur di Jawa Timur, dalang Ki Jogelem)

Pada Jaman dahulu ada seorang yang bernama Mbok Siring eh mBok Sirni namanya (tapi kejadiannya di Desa Siring), dia seorang janda yang menginginkan seorang anak agar dapat membantunya bekerja.

[Lah rak yo aneh ta .. wong janda kok pingin punya anak …. Nah ini dia !]

Suatu hari mBok Siring eh mBok Sirni didatangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak. Trus gimana caranya, mbok Sirni kan manusia biasa bukan speciesraksasa, jadi ndak mungkin lah. Tapi namanya Buto Ijo kan juga sakti, wong dia punya laboratorium bioteknologi yg huebatt, bukan sekedar raksasa dengan bolo kurowo atau gedibal saja.

Pak Buto Ijo menyanggupi keinginanmBok Sirni. Namun Pak Buto Ijo memberi syarat apabila anak itu berusia empat tahun harus diserahkan ke Buto itu untuk disantapdijadiin istri.

[wedian kiyi …. mosok anak kecil mau disantap dijadiin istri, Lah wong Buto Ijo ini kan Seorang Raksasa (eh raksasa apa orang nih), kan bebas ta, Buto itu ga tau aturan apalagi etika, blaik tenan.]

Setelah dipikar-pikir akhirnya Mbok Sirni-pun setuju. Raksasa ini kemudian memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat setelah dua minggu diantara buah ketimun yang ditanamnya nanti akan ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas.

Wah dengan gembira mBok Sirni menyanyi menanam jagung .. eh menanam mentimun ga da lagunya ya. Mbok Sirni ini akhirnya menanam biji-biji ini. kan daerah mbok Sirni ini tanahnya subur banget, iyakan ? Psst daerah desa Siring ini kan sawahnya subur juga kan ?

timunemas1.gifAkhirnya setelah ditanam dan dirawat … bener deh … kehebatan ilmu bioteknologi Pak Buto ijo ini …! Setelah dua minggu ada satu timun berwarna emas yang guede banget!. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya seorang bayi cantik yang diberi nama si Timun Emas.

Timun emas ini lahir sebagai gadis. [hebat juga ilmu biotek si Buto ijo ini ya, bisa kloning dengan menentukan jenis kelamin juga ya]. Semakin hari Timun Emas tumbuh menjadi gadis kecil cantik jelita.

Suatu hari datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok sirni amat takut kehilangan timun emas, dia mengulur -ulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Tapi gimana cara ngomongnya ya.

“To to … Buto Ijo … Udah deh nanti aja kalau dua tahun lagi kan sudah makin gede, makin enak rasanya karena semakin dewasa, semakin gurih kang Buto dan enak untuk disantap“, Kata mBok Siring eh mBok Sirni.

Hue hehehehe … bener juga katamu mbok Sirni .. aku tunggu !“, dan Buto Ijo pun setuju dan pergi lagi.

Batin mBok Sirni ” Dasar Buto gendheng nan rakus di iming-iming yg enak-enak pasti mau kan“.

Mbok Sirni-pun semakin senang pada Timun Emas. Diapun sayang pada Timun Emas karena rajin membantu. Tetapi setiap kali ia teringat akan janjinya Mbok Sirni hatinya menjadi cemas dan sedih lah wong anak satu-satunya je.

timunemas2.gifSuatu malam mBok Sirni bermimpi, wah ini bukan sekedar mimpi ini pituduh, ini petunjuk agar anaknya selamat. Dalam mimpi dia diberitahu harus menemui petapa di Gunung Gundul, sepertinya yg dimaksud ini sebuah gunung yang hanya terdiri dari batu … atau watu … “ah Watukosek kali mBok“, kata Timun Emas.

Paginya si Mbok ini langsung berangkat. Di Gunung Gundul (Watukosek)  ia bertemu dengan seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam,dan terasi sebagai penangkal kalau dikejar sama Buto Ijo. Sesampainya dirumah diberikannya 4 bungkusan tadi kepada timun emas, dan diberitahu kalau dikejar Buto Ijo aji-aji ini harus disebarkan.

Setelah dua tahun ditunggu-tunggu si Buto Ijo datang lagi untuk menagih janji. Blaik ! mBok Sirni kaget bukan kepalang. Raksasa Ijo jelek lagi … tiba-tiba muncul. Masak kayak begini jadi istri si Timun Emas, batinnya. “Mestinya burung pipit ya dapet burung pipit, burung merpati jodonya burung merpati … lah ini kakak tua ikut-ikutan mengejar burung parkit !” (ini Buto Ijo emang mau ngikuti jejak Dato K menyunting Siti Nurhaliza, … upst!)

Si Timun emaspun disuruh lari lewat pintu belakang. Raksasapun mengejarnya,wueladalah … huayu tenan jebule. Dikejarlah si Timun Emas.

Setelah berlari jauh Timun Emas kecapaian. Si Timun Emaspun teringat akan bungkusannya, maka ditebarnya biji mentimun. sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Si Buto Ijo kesenengan memakannya tapi buah timun itu malah menambah tenaga Buto Ijo. … Lah wong mentimun ini menjadikan dia banyak gas diperutnya malah membuahkan lapangan gas Wunut eh Kentut. Jelas menambah tenaga dan kekuatan, kan.

Lalu timun emas menaburkan jarum, dalam sekejap tumbuhlan pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Haiyak kalau cuman pohon kecil begini pakai buldozer juga lewaat …. Dengan buldozer ini lah Buto Ijo terus mengejar. Si Timun Emas-pun membuka bingkisan ketiga yg berisi garam dan ditaburkannya. Seketika hutanpun menjadi lautan luas. Dengan kesakitan dan kesaktiannya raksasa dapat melewati. Batin si Buto Ijo, “ whalah wong cuman gas kick dan over pressure gini mah keciil ..“.

timunemas3.gifYang terakhir Timun Emas akhirnya menaburkan terasi … lah ini kanterasi Sidoarjo dibelinya aja di deket pabriknya, belinya di toko sekitar Jalan Mojopahit Sidoarjo. Itu tuh, yang baunya amis banget itu ! Seketika si Buto Ijo ‘gebres-gebres’ … blaik ini bau ga karu-karuan.

Tapi Buto Ijo ini dasarnya emang butogendheng, malah tertawa ngakak … “Hua hahahah ha ha, Mosok lawan Buto kok pakai terasi …!” Terus kakinya gedrug-gedrug sambil meloncat-loncat …. timbullah gempa! … tapi apa yg terjadi kemudian …. muncratlah lumpur dari tanah sekelilingnya …. ..terbentuklah danau lumpur yang mendidih, akhirnya si Buto mati tenggelam.

dicritakan kembali dan sumber gambar dari e-smartschool oleh ki Jogelem

Lantas, apa hubunganya ini semua dengan semburan LUSI ?! menurut Dwiyanto kawan di IAGI :

 • LUSI adalah juga telaga lumpur dan diakhir cerita, sang Buto Ijo juga meninggal tenggelam dalam telaga lumpur,
 • Juga kekasih hatinya Timun emas (Dewi Sekartaji) adalah Panji Asmara Bangun dan sumur lapindo namanya Banjar Panji-1 (ada nyrempet-nyrempet Panji-nya),
 • Juga cerita Timun Emas ini terjadi di jaman kerajaan Jenggala, yang juga menurut sejarah, katanya Pusat Kerajaan Jenggala itu ada disekitar Sumur Banjar Panji-1.

Dongeng Lusi Dalam Bahasa Inggris

Bisa diambil nih bhasa inggrisnya :

Sebutin sumbernya ya !
http://agustiyawati.blogspot.com/

TIMUN EMAS (THE GOLDEN CUCUMBER)

A long time ago, a farmer and his wife lived in a jungle. Everyday they went to the sacred tree where they prayed begging for a child. When they were praying, a giant passed and heard their prayed. The giant gave them a cucumber seed. He said to the farmer, “You will have a baby girl, but you have to promise me to give the child to me when she is seventeen years old. They agreed, because they wanted a baby very much. The giant gave them the seed, then they went home.

Next day, they planted the seed in the yard. They watered it everyday. They made fences around it to keep it from animal’s disturbances. Day by day the vine got bigger and bigger. A flower bloomed and finally it became a small gold cucumber. The cucumber grew rapidly, then became a big cucumber. The farmer picked it when it was ripe and brought it home. When they arrived, they laid it on the floor. Slowly the farmer cut it. Wow! They were surprised. The farmer said to his wife, “Look! My wife, there is a baby in it. His wife replied, “Yeah! How cute the baby is” They were very happy and they named her Timun Emas, means the golden cucumber.

Timun Emas blossomed into a real beauty with black hair, slim body and bright eyes. When she was seventeen years old, the giant came and said to the farmer, “I am coming to take your daughter”. The farmer tried to calm the giant by saying, “Ooo … do not worry. She is playing in the garden now. Let my wife get her”

Meanwhile his wife found Timun Emas and gave her four things in a cloth bag and said to her, “My daughter, the giant has come to take you. Bring this bag with you for fighting him
What can I do, mother?” asked Timun Emas
Run as fast as you can, “ said the farmer’s wife. “Throw one of three things whenever the giant comes close
Then Timun Emas ran as fast as she could.

Meanwhile the giant was impatient. He broke the hut and looked for Timun Emas. From the garden he saw Timun Emas running towards the jungle. Then he ran after her. When he almost caught her, she took out the first thing from the bag, a handle of salt, and threw it towards the giant. Suddenly the ground between Timun Emas and the giant turned into a wide sea. The giant tried to catch Timun Emas by swimming. It was very hard of course. It was a good chance for Timun Emas to run further. But in a short time the giant almost caught Timun Emas again. Timun Emas threw a handful of chilies. In a flash, there grew a thorny dense bush around the giant. The giant screamed with a pain, but again, the giant got free and was almost able to catch Timun Emas.

She took out the third thing from the bag, a handful of cucumber seeds. Suddenly, the ground turned into very wide field of cucumber vines. The giant felt thirsty and hungry, and then he ate lots of fresh cucumbers. The giant ate, ate and ate again and finally he feel asleep. When she saw this, Tminu Emas ran as far as she could but the giant woke up and ran after her quickly. Knowing the giant was coming closer and closer, Timun Emas threw out the last thing, a handful of shrimp paste. The ground where the giant running suddenly turned into a sea of mud. He was trapped there. He screamed and sank into the sea of mud. Timun Emas quickly went home. The farmer and his wife were very happy.

Mother, Father, I am still alive” shouted Timun Emas.
Oh, my dear” said the farmer and his wife while embracing her.
Thank God, our daughter is safe”, said the farmer and his wife again. They were very happy. No more fear. They did not want to lose their daughter anymore. The giant was died.

Posted on 21 September 2006

Sumber : http://rovicky.wordpress.com/2006/09/21/dongeng-timun-emas-dan-lusi/

Struktur

Banyak hal yang bisa menjadi rumusan bakudalam segala hal, termasuk dalam penyamaan persepsi secara umum atau bahasa keren-nya generalisasi gitu…. secara sederhana sebuah pola alam pemikiran semua orang akan mengikuti sebuah struktur atau aliran…. Sehingga bisa didapati sebuah pola pemikiran yang bertingkat yang saling berkait yang menciptakan sebuah rangkaian pola…. Seperti apa pola tersebut ?

Yang pertama adalah pola jati diri…..

Jati diri adalah sebuah hal yang melandasi dari keyakian atau kemantapan berpikir, pada umumnya terbentuk dari sebuah keyakinan diri terhadap sebuah hal yang dipercayainya…. Terkadang sebuah hal itu tidak mudah untuk dijelaskan akan tetapi si pelaku mempunyai sejarah panjang dan pengalaman yang mungkin ketika orang lain mendengarnya biasa saja, akan tetapi bagi si pelaku merupakan hal yang sangat luar biasa dan sangat berkesan sampai dasar hatinya atau bawah sadarnya….

Jati diri merupakan sebuah hal yang menjadi komponen dasar dari sebuah komponen tahapan pemikiran berikutnya, dalam bahasa bangunan biasa di sebut pondasi…

Beberapa hal yang mempengaruhi Jati diri adalah

 1. Lingkungan, baik keluarga atau pun pergaulan
 2. Pengalaman dalam kehidupan
 3. Pemahaman Spiritual

Yang kedua adalah pola pendidikan….

Pendidikan memegang peranan penting dalam pola pemikiran, sebab luas atau tidaknya dalam menimbang dan menganalisa akan sangat bergantung dengan pendidikan, baik pendidikan secara formal atau pun non formal sebagai contoh nya seperti ini setiap orang memasak pasti dipengaruhi disekitarnya tersedia bahan apa saja… atau orang berkreasi juga sangat dipengaruhi oleh disekitarnya tersedia bahan apa saja… oleh sebab itu semakin banyak memperoleh pendidikan akan semakin memperkaya khasanah bahan – bahan yang bisa diperoleh untuk meningkatkan kecerdasan.

Beberapa hal yang menjadi pola dalam pendidikan adalah…

 1. Medengar
 2. Membaca
 3. Mencari refrensi tambahan
 4. Menganalisa dan memahami
 5. Mengembangkan

Yang ketiga adalah pola kecerdasan…

Kecerdasan sangat tergantung pada bagaimana cara mensiasati timbunan memory dalam struktur otak kita, serta bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita sehingga bisa dimengerti dengan baik, oleh lawan bicara kita tanpa adanya suatu hal yang berkurang dari sebuah isi dari pokok pembicaraan tersebut….

Memang bagi sebagian orang sebuah kecerdasan kadang disebut bawaan, sebab dia mempunyai sejarah panjang terhadap lingkungannya yang secara dia sendiri tidak bisa menerangkannya, karena dia tidak bisa menerangkannya banyak orang mengatakan bahwa kecerdasannya itu bawaan dari lahir….

Beberapa hal yang mempengaruhi dalam pola kecerdasan…

 1. Pengenalan terhadap jati diri
 2. Pola pedidikan
 3. Tingkat kreatifitas
 4. Penguasaan terhadap pengindraan
 5. Penguasaan terhadap kesetabilan emosi

Jadi dalam struktur pola berpikir ditentukan oleh pengenalan jati diri, pola pendidikan, dan pola kecerdasan…. yang kemudian dijadikan sebuah acuan baku untuk menilai orang dari perbuatan dan tingkah lakunya…. salam

Dengarkanlah

Dengarkanlah

Mengapa kelompok siswa…..
malah mahasiswa atau kelompok masyarakat
malah maha kelompok masyarakat
sering bertindak anarkis hanya karena perkara sepele

Malah bisa berubah menjadi kelompok rasis………
malah menjadi lebih besar yang mengarah ke religi
yang akibatnya sama sama rugi.

Hai…. Kau…. Kau…. Kau… kau…..
yang muda,
yang tua

mengapa pola pikirmu begitu pendek
apakah tidak tau masa yang lalu kita memiliki janji bersama
yang bernama sumpah pemuda
yang berbunyi ……

Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa…..
yang bernama Indonesia

Boleh beda tapi satu solusi…

N K R I

Amin…. Amin… ya robbal alamin

Lihatlah diluar sana…………….
Mereka sudah berlomba berbenah diri
untuk mewujudkan cita cita dan idaman yang mereka cari.

Keliru bila kita tetap diam……..
terpaku dan terbenam dalam keburukan

Mari bangkit….

Bangkit sendiri tak berarti……..

mari kita bersama untuk bangkit …..

bangkit nya jiwa untuk bersama…..

bersama untuk melakukan sesuatu
yang lebih baik dari pada hari ini.

 

 

========================================
*puisi ini pernah dibacakan anak anak SD di acara sumpah pemuda
di sebuah tempat 😀 dihadapan banyak orang 😀

Gelombang Otak dan Pikiran Bawah Sadar

Gelombang Otak & Pikiran Bawah Sadar

Gelombang Otak

Otak kita setiap saat menghasilkan impuls-impuls listrik. Aliran listrik ini, yang lebih dikenal sebagai gelombang otak, diukur dengan dua cara yaitu amplitudo dan frekuensi. Amplitudo adalah besarnya daya impuls listrik yang diukur dalam satuan micro volt. Frekuensi adalah kecepatan emisi listrik yang diukur dalam cycle per detik, atau hertz. Frekuensi impuls menentukan jenis gelombang otak yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Jenis atau kombinasi dan jenis gelombang otak menentukan kondisi kesadaran pada suatu saat.

Pandangan keliru yang selama ini ada dalam benak banyak orang adalah otak hanya menghasilkan satu jenis gelombang pada suatu saat. Saat kita aktif berpikir kita berada pada gelombang beta (beta rendah 12-15 Hz, beta 16-20 Hz, dan beta tinggi 21-40 Hz). Kalau kita rileks kita berada di alfa (8-12 Hz). Kalau sedang ngelamun, kita di theta (4-8 Hz). Dan, kalau tidur lelap kita berada di delta (0,1-4 Hz). Pandangan itu salah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada suatu saat, pada umumnya, otak kita menghasilkan empat jenis gelombang secara bersamaan, namun dengan kadar yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, misalnya meditasi, kita dapat secara sadar mengatur jenis gelombang otak mana yang ingin kita hasilkan.

Setiap orang punya pola gelombang otak yang unik dan selalu konsisten. Keunikan itu tampak pada komposisi ke empat jenis gelombang pada saat tertentu. Komposisi gelombang otak itu menentukan tingkat kesadaran seseorang. Meskipun pola gelombang otak ini unik, tidak berarti akan selalu sama sepanjang waktu. Kita dapat secara sadar, dengan teknik tertentu, mengembangkan komposisi gelombang otak agar bermanfaat bagi diri kita.

Gelombang Beta

Beta adalah gelombang otak yang frekuensinya paling tinggi. Beta dihasilkan oleh proses berpikir secara sadar. Beta terbagi menjadi tiga bagian, yaitu beta rendah 12-15 Hz, beta 16-20 Hz, dan beta tinggi 21-40 Hz. Kita menggunakan beta untuk berpikir, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Meskipun beta sering kali “menghilang” saat kita memfokuskan pikiran, beta tetap dibutuhkan agar kita dapat menyadari dan ia di luar diri kita. Bersama dengan gelombang lainnya, beta sangat dibutuhkan dalam proses kreatif. Tanpa beta, semua kreativitas yang merupakan hasil pikiran bawah sadar akan tetap terkunci di bawah sadar, tanpa bisa terangkat ke permukaan dan disadari oleh pikiran.

Walaupun beta merupakan satu komponen yang sangat penting dalam kondisi kesadaran kita, bila kita beroperasi semata-mata hanya dengan jenis gelombang ini, tanpa didukung oleh frekuensi yang lebih rendah, maka akan menghasilkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketegangan, dan proses berpikir yang tidak fokus.

Gelombang Alfa

Alfa adalah jenis gelombang yang frekuensinya sedikit lebih lambat dibandingkan beta, yaitu 8-12 Hz. Alfa berhubungan dengan kondisi pikiran yang rileks dan santai. Dalam kondisi alfa, pikiran dapat melihat gambaran mental secara sangat jelas dan dapat merasakan sensasi dengan lima indra dan apa yang terjadi atau dilihat dalam pikiran. Alfa adalah pintu gerbang bawah sadar.

Pada tahun 60-an dan 70-an, alfa sangat populer dan diklaim sebagai gelombang otak paling penting, yang merupakan kunci untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Penelitian dengan menggunakan mind technology modern yang dilakukan oleh banyak pakar terkemuka, antara lain Maxwell Cade dan Anna Wise, membuktikan, bahwa alfa bukanlah jenis gelombang terpenting.

Manfaat alfa yang utama dan paling penting adalah sebagai jembatan penghubung antara pikiran sadar dan bawah sadar. Alfa memungkinkan kita untuk menyadari keberadaan mimpi dan keadaan meditasi terdalam yang kita capai. Tanpa alfa, kita tidak akan dapat mengingat mimpi atau meditasi yang sangat dalam, saat kita terbangun atau selesai bermeditasi.

Gelombang Theta

Theta adalah gelombang otak pada kisaran frekuensi 4-8 Hz, yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar (subconsciaus mind). Theta muncul saat kita bermimpi dan saat terjadi REM (rapid eye movement). Pikiran bawah sadar menyimpan memori jangka panjang kita dan juga merupakan gudang inspirasi kreatif. Selain itu, pikiran bawah sadar juga menyimpan materi yang berasal dan kreativitas yang ditekan atau tidak diberi kesempatan untuk muncul ke permukaan dan materi psikologis yang ditekan. Meskipun kita dapat masuk ke theta dan mengakses berbagai materi yang tersimpan di sana, bila tidak dibantu dengan gelombang alfa dan beta, semua materi itu tidak dapat dikenali oleh pikiran sadar. Semua materi yang berhubungan dengan emosi, baik itu emosi positif maupun negatif, tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Emosi-emosi negatif yang tidak terotasi dengan baik, setelah masuk ke pikiran bawah sadar, akhirnya menjadi beban psikologis yang menghambat kemajuan diri seseorang.

Bila kita berhasil masuk ke kondisi theta, kita akan mengalami kondisi meditatif yang sangat dalam. Semua pengalaman meditatif yang selama ini dicari oleh orang yang melakukan praktik meditasi, misalnya keheningan, ketenangan, kedalaman, dan puncak kebahagiaan, dirasakan di dalam theta. Theta adalah “puncak” di dalam “pengalaman puncak”. Saat komponen gelombang lainnya berada dalam takaran yang pas, bersama dengan theta, kita dapat merasakan pengalaman “ah-ha”. Saat kita ingin mengobati dan menyembuhkan tubuh atau pikiran, kita harus masuk ke theta agar dapat mencapai hasil maksimal.

Gelombang Delta

Delta adalah gelombang otak yang paling lambat, pada kisaran frekuensi 0,1-4 Hz, dan merupakan frekuensi dan pikiran nirsadar (unconsciaus mind). Pada saat kita tidur lelap, otak hanya menghasilkan gelombang delta agar kita dapat istirahat dan memulihkan kondisi fisik. Pada orang tertentu, saat dalam kondisi sadar, delta dapat muncul bersama dengan gelombang lainnya. Dalam keadaan itu, delta bertindak sebagai “radar’ yang mendasari kerja intuisi, empati, dan tindakan yang bersifat insting. Delta juga memberikan kebijakan dengan level kesadaran psikis yang sangat dalam.

Gelombang delta sering tampak dalam diri orang yang profesinya bertujuan membantu orang lain. Orang yang perlu memahami kondisi mental, psikologis, atau emosi orang lain. Orang yang berprofesi sebagai “penyembuh” dan orang yang sangat mengerti orang lain biasanya mempunyai gelombang delta dalam kadar yang tinggi. Delta muncul tidak hanya saat kita memperhatikan orang lain, namun juga muncul saat kita berusaha mengerti ide atau konsep, objek atau seni, atau apa saja yang membutuhkan kesadaran nirsadar yang dalam.

Delta juga disebut dengan orienting response karena berfungsi mengarahkan kita dalam hal waktu dan ruang. Delta berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk merasakan adanya ancaman atau bahaya. Delta memungkinkan kita untuk “melihat” informasi yang tidak dapat ditangkap oleh pikiran sadar. Dari sudut pandang negatif, delta juga dapat digunakan untuk kondisi berhati-hati yang berlebihan (hypervigilance). Sikap hati-hati yang berlebihan, atau lebih tepat disebut dengan kepekaan, berguna untuk anak yang mengalami abuse untuk memastikan kondisi emosi orangtuanya. Dari pengamatannya, anak itu akan tahu apakah orangtuanya akan memukul atau menghukum dirinya. Masalah akan timbul bila anak bertumbuh dengan delta yang berlebihan dan secara terus-menerus “membaca” kondisi emosi di lingkungan sekitarnya dan berusaha mengendalikan kondisi ini demi keselamatan hidupnya.

Orang dewasa yang terlalu peka, sebagai hasil dan mengembangkan sikap berhati-hati secara berlebihan sejak kecil dapat secara positif mengarahkan kepekaannya ini pada kemampuan persepsi psikis dan penyembuhan. Hal itu dapat dicapai karena radar delta yang telah sangat berkembang dalam dirinya. Delta juga dihubungkan dengan konsep collective unconscious.

Gelombang beta, alfa theta, dan delta adalah komponen pembentuk kesadaran kita. Keempat gelombang itu beropenasi dalam satu jalinan komposisi rumit yang menentukan kondisi kesadaran kita dalam suatu saat.

Pikiran Bawah Sadar

Kita memiliki 2 jenis pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Kedua pikiran ini saling bekomunikasi dan bekerja dalam waktu bersamaan, secara paralel.

Pikiran sadar memiliki empat fungsi utama, yaitu
1. Mengidentifikasi informasi yang masuk
2. Membandingkan
3. Menganalisis
4. Memutuskan

Saya tidak menjelaskan keempat fungsi utama pikiran sadar di atas. Bukankah setiap hari Anda mengalami proses pikiran tersebut? Saya yakin Anda sudah faham. Kita langsung fokus ke penjelasan pikiran bawah sadar. Milton Erickson, seorang maestro hypnotherapy, mengutarakan hasil pengamatannya terhadap pikiran bawah sadar sebagai berikut.

1. Kemampuan pikiran bawah sadar terpisah dan pikiran sadar

Pikiran bawah sadar bekerja terpisah dari pikiran sadar. Meskipun pikiran sadar dan bawah sadar bekerja secara paralel, proses kesadaran dan proses berpikir yang berlangsung pada masing-masing pikiran serta respons yang diberikan adalah dua hal yang berbeda. Kedua pikiran ini bekerja saling mempengaruhi.

Pikiran bawah sadar dapat mendengar atau melihat hal- hal yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar bisa memikirkan satu hal yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar memiliki ketertarikan pada hal yang ia sukai, meski hal itu belum tentu menarik bagi pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat mengendalikan aktivitas fisik tanpa disadari oleh pikiran sadar dan dapat mengungkapkan ide atau pemikiran yang berada di luar jangkauan persepsi pikiran sadar.

Biasanya, walaupun tidak berarti selalu, proses dan aktivitas pikiran bawah sadar mendukung atau meneruskan kegiatan dan keinginan pikiran sadar. Pada kondisi tertentu, pikiran bawah sadar dapat bertindak mandiri, lepas dan pengaruh pikiran sadar, mengungkapkan keinginannya, dan melakukan suatu tindakan yang tidak berhubungan dengan proses berpikir yang terjadi di pikiran sadar.

2. Pikiran bawah sadar adalah gudang penyimpanan informasi

Sering kali, orang sebenarnya mempunyai begitu banyak pengetahuan, tetapi mereka tidak tahu jika mereka tahu. Pengetahuan yang dimaksud bisa meliputi informasi yang berhubungan dengan fisik, emosi, psikologis, atau intelektual yang dulunya diperoleh secara sadar, melalui suatu upaya yang keras, namun setelah itu, pengetahuan itu seakan akan hilang karena telah berada di luar wilayah pengamatan pikiran sadar.

Satu contoh sederhana adalah kemampuan berjalan tegak. Kemampuan ini adalah suatu kecakapan yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang tidak mudah. Orang dewasa, walaupun mereka melakukan aktivitas “berjalan” setiap hari, mereka tidak sadar bahwa mereka bisa karena mereka telah berhasil mempelajari cara berjalan saat mereka masih kecil. Contoh lain adalah orang dapat belajar tanpa sadar bahwa mereka telah belajar sesuatu dan dapat menggunakan apa yang telah mereka pelajari secara otomatis. Jenis pembelajaran ini dapat terjadi karena pikiran bawah sadar merupakan sistem kesadaran dan pemrosesan informasi yang paralel dan terpisah dari pikiran sadar.

3. Pikiran bawah sadar adalah potensi yang belum digunakan

Setiap manusia normal terlahir dengan membawa sistem saraf dan fisik yang rumit yang mampu melihat, mengamati, memikirkan, dan memberikan respons. Namun, dalam proses tumbuh-kembang seorang manusia, hanya sebagian kecil saja dari seluruh potensi untuk mengamati, mengerti, dan memberikan respons yang berkembang sepenuhnya dalam pikiran sadar. Semua potensi yang belum tergali dan berkembang berada di luar kendali pikiran sadar dan masuk ke dalam kendali pikiran bawah sadar.

Kemampuan pikiran bawah sadar jauh melebihi pikiran sadar dalam hal kemampuan persepsi, konseptual, emosi, dan respons. Pikiran bawah sadar berisi segala hal yang diabaikan, ditolak, atau tidak diperhatikan oleh pikiran sadar ditambah dengan semua hal yang ada di pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat mengakses dan menggunakan segala sesuatu yang ada di pikiran sadar, sedangkan pikiran sadar umumnya tidak dapat menjangkau isi dan potensi pikiran bawah sadar.

4. Pikiran bawah sadar sangat cerdas

Pikiran bawah sadar jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat menjangkau lebih banyak informasi daripada pikiran sadar dan dapat menganalisis dan meninjau ulang suatu informasi tanpa pengaruh bias dan rasa bangga, prasangka, atau pengharapan. Dengan kata lain, pikiran bawah sadar mewakili suatu potensi intelektual yang berfungsi pada kapasitas puncak.

Meskipun pikiran bawah sadar sangat cerdas, hal itu tidak berarti ia tidak pernah berbuat salah. Kadang-kadang, pikiran bawah sadar bisa menarik satu kesimpulan yang keliru atau tidak logis karena terpengaruh oleh keterbatasan yang berhubungan dengan persepsi dan fisik.

5. Pikiran bawah sadar bersifat sangat sadar

Salah satu aspek paling penting, yang bersifat paradoks, dan pikiran bawah sadar yaitu pikiran bawah sadar tidak selalu bersifat tidak sadar. Sebaliknya, pikiran bawah sadar sebenarnya sangat sadar dan responsif terhadap setiap kejadian. Pikiran bawah sadar dikatakan tidak sadar dalam pengertian bahwa pikiran sadar tidak sadar akan keberadaan, kegiatan atau operasi, upaya komunikasi, dan pengaruh pikiran bawah sadar terhadap pikiran, persepsi, dan perilaku. Pikiran bawah sadar diberi nama demikian karena (pikiran sadar) kita tidak sadar akan keberadaan pikiran ini.

Saat dua orang berinteraksi, pikiran bawah sadar mereka saling sibuk mengamati kegiatan bawah sadar lawan bicaranya, tanpa pikiran sadar mereka tahu apa yang sedang terjadi. Komunikasi bawah sadar mempunyai efek pengaruh yang sama kuat, bahkan bisa lebih kuat daripada pengaruh komunikasi dengan pikiran sadar.

6. Pikiran bawah sadar mengamati dan memberikan respons dengan jujur

Bias, prasangka, penghakiman, pengharapan, pengelompokkan persepsi, dan kerangka berpikir konseptual adalah sifat pikiran sadar. Pikiran bawah sadar terbebas dan pengaruh pengaruh di atas dan mampu menghasilkan kesadaran realita yang lebih objektif. Persepsi dan pengetahuan pikiran bawah sadar tentang realita bersifat langsung, tidak bias, dan apa adanya. Pikiran bawah sadar menyerap dan mengerti realita berdasarkan pengalaman nyata sebagaimana adanya, tanpa harus melewati proses pemberian makna atau penjelasan yang rumit, seperti yang dilakukan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar tidak menyaring atau mendistorsi suatu informasi agar bisa sesuai dengan aturan atau acuan berpikir tertentu.

Kemampuan persepsi, pemahaman, dan respons pikiran bawah sadar sama dengan yang ditunjukkan oleh seorang anak kecil yang masih polos, yang belum memiliki prasangka, bias, pengharapan, dan aturan yang kaku seperti orang dewasa.

7. Pikiran bawah sadar bersifat seperti anak kecil

Anak-anak lebih banyak berhubungan atau menggunakan pikiran bawah sadar mereka daripada orang dewasa. Pada saat masih kecil, pikiran sadar anak belum berkembang sepenuhnya sehingga anak perlu mengakses pikiran bawah sadar mereka untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Dengan demikian, sifat dan perilaku anak mencerminkan pikiran bawah sadar orang dewasa. Anak-anak sering kali lebih responsif terhadap proses bawah sadar dan lebih awas dalam pengamatan mereka dibandingkan dengan orang dewasa.

8. Pikiran bawah sadar adalah sumber emosi

Emosi sering kali muncul secara mendadak, tidak diinginkan, dan tidak dapat dimengerti oleh pikiran sadar. Secara umum, emosi muncul dan pikiran bawah sadar. Emosi adalah bentuk ekspresi yang mencerminkan perasaan atau reaksi pikiran bawah sadar terhadap suatu situasi, yang berhubungan dengan kepribadian individu.

Emosi bersifat tidak logis, tidak rasional, dan tidak sadar. Emosi bersifat alamiah dan merupakan satu bentuk komunikasi bawah sadar yang sangat bermanfaat. Emosi memberitahu bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu, meskipun kita tidak sadar atas apa yang kita rasakan.

9. Pikiran bawah sadar bersifat universal

Proses dan sifat kerja pikiran bawah sadar satu orang dan yang lain pada umumnya sama, tidak terpengaruh oleh kebangsaan, latar belakang budaya, atau sejarah. Pikiran bawah sadar seseorang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pikiran bawah sadar orang lain melebihi kemampuan pikiran sadar.

Pikiran bawah sadar sebenarnya merupakan suatu gambaran fakta bahwa semua orang, pada awalnya, hanyalah manusia biasa, pada saat dilahirkan, yang sama-sama membawa kemampuan mental dan fisik yang dapat dikembangkan dan juga membawa kemampuan belajar alamiah.

Isi pikiran bawah sadar setiap orang tentunya berbeda, tergantung pada pengalaman, lingkungan, dan hasil pembelajaran individu tersebut. Namun, bentuk, struktur, atau pola respons yang bersifat mendasar pada setiap pikiran bawah sadar manusia sangat mirip satu dengan yang lain. Bisa dikatakan bahwa manusia pada dasarnya sangat berbeda, namun juga sangat mirip.